OCHRANA DAT a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ(GDPR)

Veškeré osobní i jiné údaje spojené s nákupem v eshopu www.repase-baterie.eu nebudou jakkoli zneužity nebo předány třetí osobě. Nebudou jakkoli zneužity k propagaci či reklamě, bez souhlasu zákazníka. Vyjímku tvoří zákazníci, kteří nedodrží sjednané podmínky obchodu a objednají si zboží, které později neuhradí. Pokud Vám od nás přijde nějaká akční nabídka a nechcete být dále informováni, kontaktujte administratora na emailu info@repase-baterie.eu

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@repase-baterie.eu nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Jestliže kupující zásilku nepřevezme a řádně neuhradí, dopouští se tím porušením podmínek, se kterými souhlasil při uzavření kupní smlouvy. Prodávající po něm proto bude požadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč.z., které se posuzují dle každé konkrétní zásilky , minimálně však 100,-Kč bez DPH.

 

POSTUP A PODMÍNKY REKLAMACE:

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**.Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží. Ve výjimečných případech zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit vadné zboží za bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných parametrů. *** Reklamovat zboží z bazaru (avšak vždy jen pro vadu existující již při převzetí, je možné podle § 626 odst. 3 obč. zák. nejpozději do 12 měsícu). Spotřebitel může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje, pokud prodávající o reklamaci (jejím zamítnutí) rozhodne ihned. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!) Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Zákazník je povinen podle § 656 občanského zákoníku vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena.Prodejce má právo zákazníkovi naúčtovat skladné a to ve výši 10 Kč/den. Nevyzvedne-li si zákazník věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodejce právo věc prodat. Je-li prodejci známa adresa zákazníka a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodejce objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí zákazník uplatnit u prodejce. Reklamaci se rozumí porucha přístroje, způsobená výrobní závadou nebo vadným materiálem. Jako závada přístroje sed neuznává nastavení WAP a MMS na telefonním přístroji. Pro uznání reklamace je nutné splnit tyto podmínky: Pro urychlení reklamace dodat platný záruční list. Platným záručním listem se rozumí vyplněný záruční list( datum prodeje, typ a sériové číslo zařízení - IMEI razítko prodejce a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Neúplný nebo měněný záruční list je neplatný. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Po převzetí zboží do reklamace prodejce neručí za obsah uložených dat a nastavení a důrazně doporučuje zálohovat data z telefonu před posláním zboží do reklamace. Právo odstoupení od smlouvy do 14 dní od doručení zboží nemá zákazník v případě objednávky bateriové sestavy k repasi baterie(jedná se o službu poskytnutou zákazníkovi s tím že se jedná o výrobek vyrobený na přání zákazníka a nejedná se o klasické spotřební zboží). Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od doručení zákazník v případě koupi zboží které je nové a není jinak dále upravováno na přání zákazníka ani vyráběno na míru(jedná se o nové baterie včetně obalu, baterie v naší nabídce které jsou popřípadně zalisované v ochraném pouzdře) a vrácení kupní ceny. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zakoupené výrobky. Tento reklamační řád se nevztahuje na poskytnuté služby.

I. Záruční doby výrobků Na zakoupený přístroj, baterii a napáječ a případné příslušenství je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Den prodeje je zároveň dnem převzetí výrobku zákazníkem.

II. Uplatnění reklamace Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce, u kterého byl příslušný předmět reklamace zakoupen. Zákazník při reklamaci předloží řádně vyplněný Záruční list případně doklad o koupi a kompletní předmět reklamace. Předmět reklamace by měl být předložen ve stavu odpovídajícímu stavu při prodeji, samostatně zakoupené příslušenství či kryty musí být reklamovány samostatně pokud v nich došlo k poruše. Prodejce neručí za zachování individuálních nastavení, příslušného software, dat či údajů uložených v předmětu reklamace, a proto doporučujeme zákazníkovi individuální zálohu těchto dat. Prodejce si vyhrazuje právo vrátit předmět reklamace ve stavu odpovídajícím stavu při prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením. Zákazník též bere na vědomí, že pokud je reklamace vyřízena výměnou předmětu reklamace, ztrácí tím přístup k veškerým takto uloženým datům či údajům v paměti předmětu reklamace. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu přemětu reklamace se jedná, popřípadě jak se projevuje a dále jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.

III. Vyřízení reklamace Prodejce v závislosti na okolnostech zajistí bezplatné odstranění vady, případně předmět reklamace vymění za nový výrobek, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Okamžikem uplatnění reklamace zákazníkem a převzetím předmětu reklamace prodejcem se běh záruční doby přerušuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne převzetí opravovaného předmětu reklamace zákazníkem, nebo nepřevezme-li jej, dnem, kdy byl zákazník povinen opravený předmět reklamace převzít. Pokud v případě uplatnění záruční vady prodejce vadný předmět reklamace vymění za nový výrobek (včetně výměny IMEI), původní předmět reklamace tímto přechází do vlastnictví prodejce a nový výrobek přechází do vlastnictví kupujícího. Od převzetí nového výrobku začíná běžet nová záruční doba. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada výrobku není prodejcem v rámci vyřizování reklamace zjištěna, nebo jde o vadu výrobku, na niž se nevztahuje záruka dle čl. IV tohoto Reklamačního řádu. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (mimozáruční oprava), uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. O přesných podmínkách opravy bude sepsán zápis, který zákazník i prodejce svými podpisy stvrdí.

IV. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1. Mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.).

2. Použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství.

3. Ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím.

4. instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé.

5. Neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou.

6. Poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.) oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.)

7. Běžným opotřebením (u baterií mobilních telefonů zejména ztráta kapacity běžným opotřebením, či opotřebením krytu nebo klávesnice běžným používáním).

8. Vadnými bateriemi.

9. Skladováním mimo rozsah teplot (přístroj: -25°C až 55°C, baterie: 0°C až 49°C).

10. Provozováním ve vlhkém, prašném nebo chemicky agresivním prostředí. V. Ostatní podmínky reklamace Za vadu nelze považovat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků. Pro posouzení, zda se jedná o vadu, jsou rozhodující parametry výrobku uvedené v technické dokumentaci výrobku. Záruka zaniká v případě jakéhokoli pozměňování předmětu reklamace nebo je-li poškozeno nebo jinak učiněno nečitelným výrobním (IMEI) číslo přístroje či jiného předmětu reklamace, případně je-li odstraněna či poškozena záruční plomba) je-li na předmětu reklamace instalována).

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Způsob balení: Pokud je u zboží uvedeno že je baleno "Volně", znamená to že je zboží zabaleno v sáčku a jeho používání, nebo v případě náhradních dílů jeho montáž, musí být provedena odbornou firmou, která je k tomu oprávněna.

Náklady za diagnostiku/opravu přístroje/zařízení

Pokud z nějakého technického nebo jiného důvodu nelze daný přístroj, baterii či jiné opravované zařízení opravit nebo vrátit do původního stavu, můžou vzniknout náklady na práci spojené s diagnostikou či opravou daného zařízení. Pokud zákazník požaduje náhradu za takto neopravitelné zařízení bude mu plně účtovaná sazba za každou započatou hodinu práce technika v sazbě, která činí 400,-/bez DPH /h. V opačném případně je to na dohodě mezi zakazníkem a technikem.(ekologická likvidace zařížení)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ (GDPR)

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Brada Mobilservis IČ 75784394 se sídlem Sušilova 1347, Hulín 768 24 .. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Zdeněk Brada, Sušilova 1347, 768 24

Email: info@repase-baterie.eu

Telefon: +420 777 82 83 60

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Sledujte nás na Facebooku